ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ม.ต้น และวิชาโครงงาน (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) ม.5


 

 **กำหนดการเลือกวิชาสาระเพิ่มเติม**

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


1. เริ่มเลือกรายวิชาสาระเพิ่มเติม ม.1/7-1/10  ม.2/7-2/10 และม.3/7-3/10  ในวันศุกร์ที่  17 กันยายน  2564 เวลา 16.00 น.  ถึง วันจันทร์ที่ 20  กันยายน  2564 เวลา 18.00 น.

2. นักเรียนมีสิทธิ์เลือก  1 คน ต่อ 1 วิชาเท่านั้น

3. ***โดยนักเรียนไม่สามารถเลือกรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วได้ ***ยกเว้นบางรายวิชาที่เป็นวิชาเรียนต่อเนื่อง เช่น ดนตรีไทยฯ , จิตรกรรม ,โครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

4. การเข้าใช้งาน  รหัสผู้ใช้        :  รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
                             รหัสผ่าน        : เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก   
 
   ตัวอย่าง :                ชื่อ            :  นางสาวศิริพร รักดี  
                                  ผู้ใช้          :  25591
                                  รหัสผ่าน    : 1869900000000

5. อ่านเงื่อนไขของแต่ละรายวิชาให้ครบถ้วนก่อนทำการยืนยัน

6. หากนักเรียนไม่เลือกวิชาสาระเพิ่มเติม ม.ต้น ในวัน-เวลาตามที่กำหนด ทางโรงเรียนจะเลือกวิชาสาระเพิ่มเติมให้กับนักเรียน โดยเข้าเรียนในวิชาที่สมาชิกยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียนสมัคร

7. กรณีลงทะเบียนผิดพลาดหรือต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ให้ติดต่อที่

    ครูวิรังรอง ทองเทพ (โทร. 095-5960874) หรือ ครูอุดมพร เนตรวงค์  (โทร. 095-3650513)

-------------------------------------------------------------------------

หากเข้าระบบไม่ได้หรือรหัสประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง  
ให้ติดต่อ ครูสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล   (Facebook 
 https://www.messenger.com/t/jscience.th Line : KruJeen)

โดยแจ้ง ห้อง รหัสนักเรียน และชื่อ-สกุล